Ban lãnh đạo trường là cơ quan quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm về các hoạt động của Trường. Ban lãnh đạo trường có trách nhiệm ra các quyết định chiến lược, định hướng hoạt động, cũng như điều hành các hoạt động của Trường.

TS. Lê Trường Tùng

Chủ tịch HĐQT Đại học FPT

TS. Nguyễn Khắc Thành

Hiệu trưởng Đại học FPT

ThS. Nguyễn Thị Kiều Ngân

Giám đốc Khối Tiểu học và THCS