Fschoolers tự tin “hội nhập”
với năm châu

FPT Schools tạo cơ hội trau dồi
“ngôn ngữ quốc tế” giúp học sinh phát triển tài năng và nhân cách để trở thành công dân toàn cầu.

tienganh_11