Giữ gìn và phát huy
truyền thống dân tộc bên cạnh
những tiêu chuẩn quốc tế

FPT Schools tin rằng giáo dục chỉ có ý nghĩa thật sự khi xây đắp cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc.

Home-BG-8