Võ Đăng Khoa

Giám thị học đường

Nguyễn Đặng Thủy Uyên

Cán bộ Y tế học đường

Trần Thị Mỹ Sương

Thủ thư

Phan Thị Hải Lý

Thủ thư

Đồng Văn Nguyên

Giám thị học đường